Duurzaam en efficiënt gebruik van nutriënten!

23.06.2017
geen-leven-zonder-kalk

Geen leven zonder kalk

Het gebruik van kalk in de landbouw.

Kalk is een wonderlijk product. De landbouwers waren een van de eersten om dat te beseffen en de weldoende effecten ervan te onderkennen. Kalkbemesting en mergelen zijn eeuwenoude praktijken die ook vandaag nog worden toegepast.

Elk levensproces is zuurvormend door de fractie CO2 die in water oplost en een onstabiel zwak zuur vormt, namelijk koolzuur. Dat geldt ook voor de menselijke activiteit, maar hier is de uitstoot van stikstof en zwavel de voornaamste oorzaak.

Landbouwgrond verzuurt op natuurlijke wijze door de microbiologische activiteit die zich erin afspeelt, maar ook door de afspoeling van calcium en magnesium naar de grondwaterlagen. De microflora en –fauna stoten door hun levensprocessen CO2 uit dat door de binding met water het kweekmilieu geleidelijk doet verzuren en uiteindelijk de biodiversiteit aantast. De bodem zal na een tijd gebufferd worden en een limiet bereiken die tijd nodig zal hebben om terug te herstellen: dan is een zogenaamde “herstelbekalking” nodig, die in de tijd moet worden gespreid om geen fysiologische schokken te veroorzaken zowel voor het leven van de bodem als voor de planten die erop worden geteeld.

Bij de bodem-luchtwisselwerking treedt, vooral bij leembodem, een verzuring van de oppervlakte op die leidt tot een verdichting ervan, de zogenaamde verslemping, waardoor zich aan de oppervlakte een slempkorst vormt die water noch lucht doorlaat. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn voor de opkomst van zaailingen, maar het fenomeen kan er bovendien voor zorgen dat water niet in de diepte doorsijpelt. Dat leidt tot sterke erosie met modderstromen en moeilijk te beheersen overstromingen die rampzalig kunnen zijn voor de omwonenden. Door aan onderhoudsbekalking te doen die de PH stabiliseert en het afspoelen en de gewasexport compenseert, kan men de gevolgen van de verslemping verhelpen of de effecten ervan beperken.

In de jaren 1990 veroorzaakte zure regen aanzienlijke schade aan de bossen: vergeling van de bladeren en vroegtijdig bladverlies, maar vooral een verzuring van de bodem waardoor organisch materiaal zich ging opstapelen en de cyclus van nutriënten werd verstoord. De gevolgen waren niet zomaar zichtbaar, maar leidden in die jaren tot aanzienlijke verliezen in de bosbouw. Door de toevoeging van dolomiet dat de pH van de bodem verhoogt, kwam de mineralisatie terug op gang en herstelde het beukenbestand zich op natuurlijke wijze, tot grote tevredenheid van de houtvesters.

De verzuring treft niet alleen de ecosystemen op het land maar ook die van de zeeën: een verandering van de biodiversiteit van het plankton heeft gevolgen voor de voedselketen en uiteindelijk voor de vispopulaties en de visvangst.

De Groep Lhoist is een van de belangrijkste producenten van dolomiet, een natuurlijk dubbel carbonaat van calcium en magnesium. Agronomen hechten steeds meer belang aan magnesium dat ze op hetzelfde niveau plaatsen als stikstof, fosfor en kalium. De codex van meststoffen erkent het als een volwaardige nutriënt dat onmisbaar is voor de voeding van planten. Magnesium is ook een sleutelelement in de fotosynthese.

Bodemverbeteraars met kalk of kalkmeststoffen werken in op de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de bodem en maken dat ze de vruchtbaarheid ervan verbeteren.

Vandaag is de vrijwaring van de kwaliteit van onze bodem en grondwater een belangrijke zorg: erosie beperken, verlies van stikstof door afspoeling vermijden, de bodem verrijken met organisch materiaal, bekalken, het zijn allemaal noodzakelijke ingrepen om de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden, een kwestie die vandaag steeds meer wetenschappers bezighoudt.

Lhoist biedt kalkmeststoffen aan die beantwoorden aan de Belgische en/of Europese wetgeving om de bodemkwaliteit in stand te houden en te verbeteren.

Kalk en dolomiet zijn natuurlijke producten uit eigen streek. Geologisch gezien zijn die sedimentaire gesteenten ontstaan uit levende mariene organismen waarvan het kalkskelet zich gedurende millennia heeft afgezet op de zeebodems.

De kalksteen en kalk die eruit gewonnen wordt, kunnen verschillen afhankelijk van de groeve.

Wij willen in de eerste plaats kalkmeststoffen uit lokale groeven aanbieden aan onze lokale klanten om te hoge transportkosten te vermijden.

Een andere zorg is dat wij onze bronnen willen vrijwaren voor toekomstige generaties, ze optimaal benutten en onze klanten producten aanbieden die zo goed mogelijk afgestemd zijn op hun vraag.

Wij willen meewerken aan een circulaire economie met oplossingen voor het recycleren van producten en bijproducten van de industrie die organisch materiaal of bemestende bestanddelen bevatten die nuttig zijn voor de landbouw.

Calcifertil® en Oxyfertil®

Het aanbod van Lhoist bevat vandaag tal van producten en oplossingen voor landbouw en milieu:

het gamma gebrande producten: ongebluste kalk en ongebluste magnesiumkalk van Oxyfertil® voor talrijke toepassingen

  • sanering en desinfectering van mest zoals het biocide Saniblanc®
  • bestrijding van insecten en schimmels in de fruitboomteelt (BNA Pro)
  • recyclage van stikstof, fosfor en organisch materiaal uit mest en aalt en productie van organisch-minerale meststoffen (Humocal)
  • behandeling van water, afvalwater van veeteelt, slib en digestaten ...

het gamma ongebrande producten: carbonaten van calcium en magnesium Calcifertil®

  • droge poedervormige of halfnatte kalkmeststoffen met een MgO-gehalte van 0 tot 20%
  • kalkmeststoffen in korrelvorm met 5 of 19% MgO

Een gezonde plant is beter bestand tegen ziektes, schimmels, insecten. Bekalking draagt bij tot die gezondheid. Het is een van de basiselementen in de intensieve agro-ecologie en precisielandbouw, vandaag en morgen.

Over Lhoist

De groep Lhoist is de belangrijkste producent van kalk en dolomiet ter wereld, actief in meer dan 25 landen op de 5 continenten. Die wereldwijde ontplooiing startte in de 19e eeuw in België. De groep blijft geworteld in Wallonië en stelt vandaag 765 mensen tewerk in België. Het hoofdkwartier bevindt zich in Limelette, het wereldwijde centrum voor onderzoek en ontwikkeling is in Nijvel gevestigd, en het wereldwijde centrum voor informatietechnologie en het beslissingscentrum voor West-Europa in Corbais. De Belgische industriële activiteiten van Lhoist zijn verdeeld over vier productievestigingen in Hermalle, Marche-les- Dames, Jemelle en Merlemont.

Terug
maatschappij

Maatschappij

Landbouwproductie en ook het gebruik van meststoffen heeft, zoals elke menselijke activiteit, een ‘ecologische voetafdruk’. Alhoewel de netto bijdrage groot is, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar volop aan gewerkt wordt.
klimaatverandering-36

Klimaatverandering

Minerale en organische meststoffen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Daartegenover staat dat goede landbouwpraktijken en doordacht gebruik van meststoffen een belangrijke rol kunnen spelen in het beteugelen van de klimaatverandering.
milieu

Milieu

De stikstofbehoefte van de landbouwgewassen en fosforbehoefte wordt ingevuld door organische meststoffen, vooral dierlijke mest afkomstig van runderen en varkens. Oplossingen worden dan ook vooral in deze richting gezocht.
natuurlijke-hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen

De Europese meststoffenindustrie legt zich toe op de ontwikkeling en de productie van innovatieve producten en toepassingstechnieken om de productiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw te optimaliseren.
meststoffen-koolstofvrij-maken-tegen-2050-de-weg-naar-klimaatneutraliteit

Meststoffen koolstofvrij maken tegen 2050: de weg naar klimaatneutraliteit

Het nieuwe plan van Fertilizers Europe onderzoekt wat er nodig is om deze doelen te bereiken en stelt flinke ambities.
global-fertilizer-day-2023-fijne-wereldwijde-dag-van-de-meststof

Global Fertilizer Day 2023

Fijne wereldwijde dag van de meststof!
goed-en-veilig-gebruik-van-producten-is-belangrijk

Goed en veilig gebruik van producten is belangrijk!

Lees steeds het etiket van een product, bewaar de producten op een veilige plaats, en bekijk de video “Het etiket, een prima gebruiksgids”.
overweldigend-succes-van-de-eerste-editie-van-het-platform-plantengezondheid

Overweldigend succes van de eerste editie van het Platform Plantengezondheid!

bufferzones-een-manier-om-de-aanwezigheid-van-meststoffen-in-oppervlaktewateren-te-verminderen

Bufferzones

Een manier om de aanwezigheid van meststoffen in oppervlaktewateren te verminderen.
gespecialiseerde-meststoffen

Gespecialiseerde meststoffen

Er bestaan verschillende soorten meststoffen: enkelvoudige (met enkel stikstof N) of NPK-meststoffen. Klassieke NPK-meststoffen geven hun voedingsstoffen onmiddellijk af, maar meststoffen kunnen ook “Gecontroleerd vrijkomen”.
chemie-en-kunststoffen-spelen-cruciale-rol-in-vlaams-transitieplan-voor-circulaire-economie

Chemie en kunststoffen spelen cruciale rol in Vlaams transitieplan voor circulaire economie

Sectorfederatie essenscia tekent als kernpartner engagementsverklaring Vlaanderen Circulair.
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
duurzame-landbouw

Duurzame landbouw

Meststoffen met een betrouwbaar afgifteprofiel die met precisie kunnen worden gebruikt verminderen de verliezen en verhogen de opname door planten.
met-vertrouwen-en-nieuwe-leden-gaat-de-minerale-meststoffensector-toekomstige-uitdagingen-tegemoet

Met vertrouwen en nieuwe leden gaat de minerale meststoffensector toekomstige uitdagingen tegemoet!

Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken.
filmpje-over-belang-van-bodemkwaliteit-en-minerale-meststoffen

Filmpje over belang van bodemkwaliteit en minerale meststoffen

Welke rol spelen minerale meststoffen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof?
kunstmest-gaat-bio-en-ledenbestand-belfertil-groeit-verder

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder

Op hun Algemene Vergadering werd beslist om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.

Minerale meststoffen uitstekende partner voor correcte bemesting

Op basis van hun controles en inspecties blijkt uit niets dat illegale minerale meststoffen een probleem vormen op de Belgische markt.
le-pacte-wallon-de-solutions

Le Pacte wallon de Solutions

De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”.
minerale-meststoffen-een-essentieel-en-efficient-onderdeel-in-de-agro-voedingsketen-en-in-de-nutrientencyclus

Minerale meststoffen: een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus

BELFertil viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich voorstelt aan de gemeenschap.
chemie-en-life-sciences-wijst-de-weg-naar-een-circulaire-economie

Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

Het duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.
Wie houdt nu niet van cookies